Yetkilendirmeye İlişkin Taahhütname

Serbest Bölgeler Bilgisayar Uygulama Programını firma adına kullanacak nitelikli elektronik imza sahibi kişi/kişiler için, aşağıda yer alan bilgileri içeren ve firmayı temsil ve ilzama yetkili kişi/kişiler tarafından noter huzurunda imzalanarak verilen belgenin aslıdır.

Firma, ayrı ayrı olmak üzere bir ya da daha çok (istediği kadar) kişiye yetki verebilir.

Yetkilendirme Belgesinin İçeriği:

Kullanıcı firmalar için


(Örnek bir yetkilendirme belgesi için tıklayınız)

Bölge İşleticisi/Bölge Kurucu İşletici Şirketlerin işleticilik ve diğer faaliyetlerine ilişkin


(Örnek bir yetkilendirme belgesi için…)

 • İşlem yapılacak Serbest Bölge Müdürlüğünün adı yer almalıdır.


 • Kullanıcıların Serbest Bölgedeki İşlemlerini SBBUP Yoluyla Yapmasına dair 14/08/2008 tarih ve 2008/4 sayılı Genelgesi uyarınca Serbest Bölgeler Bilgisayar Uygulama Programındaki işlemlerin nitelikli elektronik imza kullanılarak yapılacağı ifadesi yer almalıdır.


 • Adına işlem yapılacak firmanın adı ve vergi numarası yer almalıdır.


 • Gün-ay-yıl olarak (istenildiği kadar) verilen yetkinin bitiş süresi belirtilmelidir.


 • Yetki verilen kişinin aşağıdaki kimlik bilgileri yer almalıdır.

         * T.C. Kimlik Numarası

         * Adı Soyadı

         * Nüfusa kayıtlı olduğu yer

         * Ana ve Baba Adı

         * Doğum yeri ve tarihi

         * Cinsiyeti

         * Cilt No, Aile Sıra No, Sıra No

         ** Yabancı uyruklu ise nitelikli elektronik imza sertifikasında belirtilen pasaport ya da kimlik numarası ile kimliğinde yer alan bilgileri yer almalıdır.


 • Yetkiyi firma adına veren kişi/kişilerin isim ve imzaları yer almalıdır.


 • Verilen yetkinin aşağıdaki yetki türü seçeneklerinden sadece birini içermesi gerekir;

         * Her Türlü Giriş ve Onay Yetkisi: Serbest bölge işlemlerine ilişkin Serbest Bölgeler Bilgisayar Uygulama Programı kapsamında; kullanıcı firma adına her türlü işlemi yapmaya ve onaylamaya yetkili olduğunu (Kullanıcı firmanın kendi bünyesinde istihdam ettiği kişi/kişilere verdiği yetki ile dışardan yetki verdiği kişi/kişiler) (Genel olarak)

         * Giriş Yetkisi: Serbest bölge işlemlerine ilişkin Serbest Bölgeler Bilgisayar Uygulama Programı kapsamında; kullanıcı firma adına programa bilgi girişini yapmaya yetkili olduğunu (Kullanıcı firmanın kendi bünyesinde istihdam ettiği, bilgisayara bilgi girişini yapmaya yetkili kıldığı fakat onaylamaya yetkili kılmadığı kişi/kişiler)

         * SBİF Giriş ve Onay Yetkisi: Serbest bölge işlemlerine ilişkin Serbest Bölgeler Bilgisayar Uygulama Programı kapsamında; kullanıcı firma adına Serbest Bölge İşlem Formu ile gerçekleştirilen, bölgeye mal ve hizmet giriş çıkışı ile bölge içi mal ve hizmet alım satımıyla ilgili işlemleri yapmaya yetkili olduğunu (Kullanıcı firmanın kendi bünyesi dışında yetki verdiği kişi/kişiler) (Gümrük Komisyoncuları v.b.)


 • BKİ/İşleticisi Şirketlerin işleticilik ve diğer faaliyetlerine ilişkin yetkilendirme belgesine, yukarıdaki bilgilere ilaveten aşağıdaki yetki türü seçeneklerinden sadece biri seçilerek ilave edilmesi gerekmektedir:

         * Her Türlü İşletici Onay ve Giriş Yetkisi: Serbest Bölge İşlemlerine ilişkin her türlü işlemi yapmaya ve onaylamaya,

         * İşletici Giriş Yetkisi: Serbest Bölge İşlemlerine ilişkin programa sadece bilgi girişi işlemlerini yapmaya,

         * SBİF İşletici Giriş ve Onay Yetkisi: Serbest Bölge İşlemlerine ilişkin Serbest Bölge İşlem Formu ile gerçekleştirilen, bölgeye mal ve hizmet giriş çıkışı ile bölge içi mal ve hizmet alım satımıyla ilgili işlemleri yapmaya ve onaylamaya.

  Yabancı firmalar için, yukarıda belirtilen özelliklerde, Türkiye’deki Noterlerde düzenlenmiş belge ya da Apostil ve Türkiye’nin o ülkedeki Temsilciliğince onaylanmış belgeleriyle birlikte firmayı temsil ve ilzama yetkili kişi/kişiler tarafından kendi ülkelerindeki yetkili makam huzurunda imzalanarak verilen belgenin aslı ve tüm ilgili belgelerin Türkçe’ye çevrilmiş ve noter tarafından tasdiklenmiş nüshaları.

  İmza sirkülerinde firmayı temsil ve ilzama yetkili kılınan kişi/kişilerin vekaletname yoluyla başka kişi/kişileri yetkilendirmesi ve bu kişi/kişilerin yukarıda belirtilen Yetkilendirme Belgesiyle üçüncü şahıslara yetki verebilmesi için, verilen vekaletnamede üçüncü şahısları yetkilendirme yetkisine haiz olmaları aranır ve bu vekaletnamenin de imza sirküleri ile birlikte ibraz edilmesi gerekir.

  Firmalar, istediği kadar kişi için yetkilendirme yapabilir ancak yetkilendirecaği her bir kişi için yukarıdaki özelliklerde ayrı ayrı yetki belgesi ibraz etmesi zorunludur. Ancak, geçerlilik süreleri uygun olmak koşuluyla yukarıdaki belgelerden firmaya özgü olanlar (Ticaret Sicil Gazetesi, İmza Sirküleri ve Vergi Numarası Belgesi) yetkilendirilen tüm kişiler için ortak verilir. Firma evrakları daha önce verilmiş olan firmalar için değişik kişilerin yetkilendirme belgeleri istenildiği zaman verilebilir.

  Birden fazla Serbest Bölge Müdürlüğünde işlem yapmak isteyen bir firma, yukarıda istenilen tüm belgeleri her bir bölge için ayrı ayrı vermek zorundadır.

 • Yetkilendirme belgesi firmayı temsil ve ilzama yetkili kişi/kişiler tarafından noter huzurunda imzalandıktan sonra tasdik ettirilmelidir.


 • Yetkilendirme Belgesi Süresinin Uzatılması: Firma adına işlem yapmak için daha önce gönderilmiş bir yetkilendirme belgesine Ekonomi Bakanlığı tarafından uygulamayı kullanma yetkisi verilen kişinin yetki süresini uzatmak için yukarıdaki tüm bilgileri içeren bir yetkilendirme uzatma belgesinin firmayı temsil ve ilzama yetkili kişi/kişiler tarafından noter huzurunda imzalanması ve bu belgenin işlem yapılan Serbest Bölge Müdürlüğüne verilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde yetkilendirme belgesinin süresi dolan kişiler uygulamaya giremezler.

  Yetkilendirme Belgesinin İptal Edilmesi: Firma adına işlem yapmak için daha önce yetkilendirilmiş bir kişinin yetkilendirme belgesinin iptal edilmesi için, firmayı temsil ve ilzama yetkili kişi/kişiler tarafından noter huzurunda imzalanarak düzenlenmiş bir yetkilendirme iptal belgesinin işlem yapılan Serbest Bölge Müdürlüğüne verilmesi gerekmektedir. Yetkilendirme İptal Belgesinin gönderilmesine kadar olan süre içerisinde kişinin yetkisinin askıya alınması isteniyorsa, Bilgi Hattının telefonla aranması gerekmektedir.