Yetkilendirmeye İlişkin Taahhütname


İhracatçı firmayı temsil ve ilzama yetkili kişi/kişiler tarafından, Dahilde İşleme Rejimi uygulamasını ihracatçı firma adına kullanacak nitelikli elektronik imza sahibi kişi/kişilere noter huzurunda imzalanarak verilen taahhütnamedir. Firma, ayrı ayrı olmak üzere bir ya da daha çok (istediği kadar) kişiye yetki verebilir.

 • Firma adına yetkilendirilecek her bir kişi için ayrı ayrı düzenlenmiş olmalıdır.


 • Yetki verilen kişinin; 01/04/2007 tarihli ve 26480 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İhracat 2007/2 sayılı Dahilde İşleme Rejimine İlişkin İşlemlerin Bilgisayar Veri İşleme Tekniği Yoluyla Yapılmasına Dair Tebliğ kapsamında, aşağıda kimlik bilgileri verilen kişinin nitelikli elektronik imza ile yapacağı her türlü işlemden, aşağıda belirtilen tarihler itibarıyla ........ vergi numaralı ve ........ unvanlı firmamızın sorumlu olacağını kabul ve taahhüt ederim ifadesi yer almalıdır.
 • Hangi firma adına işlem yapılacağı yer almalıdır.


 • Verilen yetkinin bitiş süresi gün ay ve yıl olarak belirtilmelidir.


 • Yetki verilen kişinin aşağıdaki kimlik bilgileri yer almalıdır.

         * T.C. Kimlik Numarası

         * Adı Soyadı

         * Nüfusa kayıtlı olduğu yer

         * Ana ve Baba Adı

         * Doğum yeri ve tarihi

         * Cinsiyeti

         * Cilt No, Aile Sıra No, Sıra No


 • Yetkilendirmeye ilişkin taahhütname firmayı temsil ve ilzama yetkili kişi/kişiler tarafından noter huzurunda imzalandıktan sonra tasdik ettirilmelidir.


 • Taahhütname Süresinin Uzatılması: İhracatçı Firma adına işlem yapmak için daha önce gönderilmiş bir taahhütnameyle Ekonomi Bakanlığı tarafından uygulamayı kullanma yetkisi verilen kişinin yetki süresini uzatmak için yukarıdaki tüm bilgileri içeren bir taahhütname uzatma belgesinin ihracatçı firmayı temsil ve ilzama yetkili kişi/kişiler tarafından noter huzurunda imzalanması ve bu belgenin işlem yapılan İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği’ne verilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde taahhütname süresi dolan kişiler uygulamaya giremezler.

  Taahhütnamenin İptal Edilmesi: İhracatçı Firma adına işlem yapmak için daha önce yetkilendirilmiş bir kişinin taahhütnamesinin iptal edilmesi için, ihracatçı firmayı temsil ve ilzama yetkili kişi/kişiler tarafından noter huzurunda imzalanarak düzenlenmiş bir taahhütname iptal belgesinin İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği’ne verilmesi gerekmektedir. Taahhütname İptal Belgesinin gönderilmesine kadar olan süre içerisinde kişinin yetkisinin askıya alınması isteniyorsa, Bilgi Hattının telefonla aranması gerekmektedir.